Členom KZZ SR môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, riadi sa Stanovami KZZ SR a programom činnosti KZZ SR, podieľa sa na činnosti, platí členské príspevky a pracuje v KZB. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.

Podrobnosti o vzniku členstva v KZZ SR sú uvedené v Stanovách KZZ SR, Hlava III., Čl. 3

Pred vyplnením a odoslaním prihlášky si prosím dôkladne prečítajte stanovy.

Prihlášku za člena KZZ SR nájdete v „Dokumentoch na stiahnutie“

Vyplnenú prihlášku prosím pošlite na príslušnú KZB v ktorej chcete pôsobiť a na sekretariát KZZSR.
Zoznam a potrebné kontakty na príslušné KZB nájdete v sekcii Kontakty.